Tag Archives: dizajnirati

Smijemo li designirati?

U osnovi je gla­gola iz nas­lova latin­ski gla­gol desig­nare, „ozna­čiti, ozna­či­vati”, a mi smo ga pre­uzeli u zna­če­nju „odre­diti, ime­no­vati koga za važnu duž­nost”, odnosno u opće­ni­tom zna­če­nju „odre­diti, pre­do­dre­diti”. Ovaj se gla­gol u hrvat­skom jeziku upo­treb­ljava vrlo rijetko, ali je u nave­de­nim zna­če­njima pot­puno dobar (desig­ni­rani kar­di­nal, desig­ni­rani minis­tar). No u novije vri­jeme možemo naići na jedan drugi gla­gol ... Read More »

Scroll To Top