Tag Archives: drevni jezici

Neočekivan „povratak” drevnoga jezika

Zatvor

Nije rijet­kost da vođe kri­mi­nal­nih bandi i nakon uhi­će­nja i pre­sude iz kaz­ni­onice nas­tave s aktiv­nim uprav­lja­njem kri­mi­nal­nim aktiv­nos­tima svo­jih sudruga. Pa ipak, zatvo­re­ni­cima kaz­ni­onice u Santa Feu u Novome Mek­siku mora se priz­nati domiš­lja­tost. Oni su naime naučili drevni oblik asteč­koga jezika nahu­atl kako bi se pismima nesme­tano spo­ra­zu­mi­je­vali s čla­no­vima bande koji su na slobodi. Iako nahu­atl i ... Read More »

Scroll To Top