Tag Archives: društveni mediji

Što objave na društvenim mrežama govore o nama

Facebook

Istra­ži­vači Sve­uči­li­šta u Pen­n­syl­va­niji u surad­nji s istra­ži­va­čima Sve­uči­li­šta u Cam­brid­geu pro­uča­vali su više od 700 mili­juna riječi i izraza koje je na Face­bo­oku objav­lji­valo 75 tisuća dobro­vo­ljaca. Cilj je bio otkriti može li raču­nalna ana­liza jezika na druš­tve­nim mre­žama ponu­diti istu razinu uvida u osob­nost poje­dinca kao kla­sične psi­ho­lo­ške metode poput anketa, tes­tova, upit­nika i sličnoga. Istra­ži­va­nje je omo­gu­ćilo ... Read More »

Scroll To Top