Tag Archives: dvojina

Oko − oka − oči

Kada ozna­čuje organ vida, mno­žina riječi oko glasi oči. Pro­mo­trimo li bolje, vidjet ćemo da je ova riječ u jed­nini sred­njeg roda (ovo oko), a u mno­žini žen­skoga (ove oči). No kada ime­nicu oko upo­treb­lja­vamo s bro­je­vima dva, tri, četiri te sa svim osta­lim bro­je­vima koji zavr­ša­vaju nave­de­nim zna­men­kama, umjesto oblika za mno­žinu upo­treb­lja­vamo „dvo­jin­ske” oblike (dva oka, tri oka, ... Read More »

Uho − uha − uši

Ime­nica uho sred­njega je roda, no nje­zina je mno­žina žen­skoga roda − ove uši. Mno­žin­ski oblici ove ime­nice potječu od neka­daš­njih oblika za dvojinu. Novi „dvo­jin­ski” oblici (koji se upo­treb­lja­vaju uz bro­jeve dva, oba, tri i četiri) glase uha (u nomi­na­tivu, geni­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu), odnosno ušima (u osta­lim pade­žima). Upravo se ti novi „dvo­jin­ski” oblici upo­treb­lja­vaju kao mno­žin­ski oblici ... Read More »

Scroll To Top