Tag Archives: elektronička pošta

E-mail, emajl, imejl, mejl…

[autor: Ilker; izvor: www. sxc.hu]

Riječ je naravno o kra­ćem nazivu za elek­tro­ničku poštu. U hrvat­skom je jeziku kao kraći naziv naj­bo­lje upo­tri­je­biti oblike e‑pošta, e‑adresa, e‑poruka ili e‑pismo, ovisno o smislu. Pro­vjeri e‑poštu. Zapiši mi svoju e‑adresu. Poša­lji mu e‑poruku. Svi ovi izrazi zamje­njuju engle­ski izraz e‑mail, pri čemu je vid­ljivo da je naš jezik ponu­dio pre­ciz­niju podjelu zna­če­nja od izvor­nog izraza. Una­toč nave­de­nomu, ... Read More »

Scroll To Top