Tag Archives: elektronički

E-mail, emajl, imejl, mejl…

[autor: Ilker; izvor: www. sxc.hu]

Riječ je naravno o kra­ćem nazivu za elek­tro­ničku poštu. U hrvat­skom je jeziku kao kraći naziv naj­bo­lje upo­tri­je­biti oblike e‑pošta, e‑adresa, e‑poruka ili e‑pismo, ovisno o smislu. Pro­vjeri e‑poštu. Zapiši mi svoju e‑adresu. Poša­lji mu e‑poruku. Svi ovi izrazi zamje­njuju engle­ski izraz e‑mail, pri čemu je vid­ljivo da je naš jezik ponu­dio pre­ciz­niju podjelu zna­če­nja od izvor­nog izraza. Una­toč nave­de­nomu, ... Read More »

Elektronska pošta ili elektronička pošta

[Autor: Pascual López]

Pri­djevi elek­tron­ski i elek­tro­nički odnosni su pri­djevi. Oba su dobra, ali imaju raz­li­čita značenja. Elek­tron­ski je nas­tao prema ime­nici elek­tron (elektron- + -ski > elek­tron­ski), a zna­če­nje mu je „koji se odnosi na elek­trone”. Tako govo­rimo o elek­tron­skom omo­taču, snopu ili mikro­skopu, odnosno o elek­tron­skoj ljusci, cijevi ili leći. Elek­tro­nički je nas­tao prema ime­nici elek­tro­nika (elektronik- + -ski > elek­tro­nički), ... Read More »

Scroll To Top