Tag Archives: elektronski

Elektronska pošta ili elektronička pošta

[Autor: Pascual López]

Pri­djevi elek­tron­ski i elek­tro­nički odnosni su pri­djevi. Oba su dobra, ali imaju raz­li­čita značenja. Elek­tron­ski je nas­tao prema ime­nici elek­tron (elektron- + -ski > elek­tron­ski), a zna­če­nje mu je „koji se odnosi na elek­trone”. Tako govo­rimo o elek­tron­skom omo­taču, snopu ili mikro­skopu, odnosno o elek­tron­skoj ljusci, cijevi ili leći. Elek­tro­nički je nas­tao prema ime­nici elek­tro­nika (elektronik- + -ski > elek­tro­nički), ... Read More »

Scroll To Top