Tag Archives: EU

Sklanja li se kratica EU

[Autor: Rock Cohen]

Osim oko pisa­nja imena (Europ­ska unija ili Europ­ska Unija), nedo­umice pos­toje i oko kra­tice ove među­na­rodne zajed­nice − kojeg je roda i treba li je sklanjati. Pokrate ili akro­nimi, ali i kra­tice opće­nito, dio su hrvat­skog jezika koji je pri­lično pra­vo­pisno nesre­đen i oko kojeg se jezi­kos­lovci još uvi­jek ne slažu u pot­pu­nosti. To znači da je moguće da pos­toji ... Read More »

Scroll To Top