Tag Archives: Europska unija

Sklanja li se kratica EU

[Autor: Rock Cohen]

Osim oko pisa­nja imena (Europ­ska unija ili Europ­ska Unija), nedo­umice pos­toje i oko kra­tice ove među­na­rodne zajed­nice − kojeg je roda i treba li je sklanjati. Pokrate ili akro­nimi, ali i kra­tice opće­nito, dio su hrvat­skog jezika koji je pri­lično pra­vo­pisno nesre­đen i oko kojeg se jezi­kos­lovci još uvi­jek ne slažu u pot­pu­nosti. To znači da je moguće da pos­toji ... Read More »

Europska unija ili Europska Unija

Europska unija

Pisa­nje počet­nog slova u nazivu ove zajed­nice zapravo nije jezično pita­nje i nije na jezi­kos­lov­cima da odlu­čuju je li ova tvo­re­vina država ili među­na­rodna orga­ni­za­cija. Pra­vo­pis pro­pi­suje kako se pišu imena država, a kako imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, ali je na struč­nja­cima dru­gih podru­čja da odluče što su države, a što organizacije. Vlas­tita imena država pišu se tako da se svi ... Read More »

Scroll To Top