Tag Archives: fiskalna blagajna

Fiskalna blagajna ili fiskalna kasa

[Autor: Nate Grigg]

Ime­nica kasa pro­ši­rila se prema tali­jan­skoj riječi cassa, koja je zapravo nas­tala od latin­ske ime­nice capsa („kov­čeg, san­duk”). Moguće je da smo ovu riječ pre­uzeli i iz nje­mač­koga, gdje glasi Kasse, i u koji je ušla tako­đer iz tali­jan­skog jezika. Zanim­ljivo je da smo prema latin­skoj riječi capsa kas­nije posu­dili i ime­nicu kap­sula. Bilo kako bilo, riječ kasa u hrvat­skom ... Read More »

Scroll To Top