Tag Archives: gdje

Igdje, ikamo, ikuda…

Poput pri­loga gdje, kamo i kuda pona­šaju se i pri­lozi izve­deni iz njih. I te mjesne pri­loge možemo podi­je­liti u tri uvjetne sku­pine: „pri­loge mjesta”, „pri­loge cilja” i „pri­loge smjera”. PRILOZI MJESTA PRILOZI CILJA PRILOZI SMJERA gdje kamo kuda igdje ikamo ikuda nig­dje nikamo nikuda neg­dje nekamo nekuda kojeg­dje koje­kamo koje­kuda Pod­sje­timo se, pri­log gdje ozna­čuje mjesto i dolazi uz ... Read More »

Prilog gdje i glagoli kretanja

Za pri­log gdje uglav­nom govo­rimo da ne dolazi uz gla­gole kre­ta­nja (uz koje dolaze pri­lozi kamo i kuda). I to je načelno točno. Pa ipak, to nije uvi­jek baš tako. Pogle­dajmo slje­deće primjere. Kamo trčiš? Trčim kući, nemam kišo­bran, a kiša sve jače pada. Kuda trčiš? Trčim po nasipu. Gdje trčiš? Trčim u škol­skom atlet­skom klubu. Kamo se zem­lja odro­nila? Na kuće ... Read More »

Gdje − kamo − kuda

Pri upo­trebi ovih mjes­nih pri­loga u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku podosta gri­ješi. (Tra­di­ci­onalni gra­ma­tički naziv mjesni pri­lozi mogao bi zbu­niti jer se oni ne odnose samo na mjesto, nego i na smjer i na put, to jest opće­nito na pros­tor.) Kada im se raz­lika između ovih triju mjes­nih pri­loga objasni, govor­nici je vrlo brzo shva­ćaju, no u govoru će kat­kad ... Read More »

Scroll To Top