Tag Archives: ha

Postoji li univerzalno razumljiva riječ

Ha

Nizo­zem­ski znans­tve­nici Mark Din­ge­manse, Fran­cisco Tor­re­ira i Nick Enfi­eld obja­vili su znans­tveni rad u kojem objaš­nja­vaju da pos­toji vrlo velika vje­ro­jat­nost da je „Ha?” (upi­tan izraz koji upo­treb­lja­vamo da bismo sugo­vor­niku dali do zna­nja da ne razu­mi­jemo što govori) uni­ver­zalno razumljiv. Zaključci su izve­deni na teme­lju rezul­tata pro­uča­va­nja 31 jezika iz 16 raz­li­či­tih jezič­nih poro­dica. Svi su pro­uča­vani jezici imali ... Read More »

Scroll To Top