Tag Archives: internet

Doprinosi li internet izumiranju jezika?

Internet

András Kor­nai, mađar­ski mate­ma­tički lin­gvist, u svo­jem je znans­tve­nom radu Digi­tal Lan­gu­age Death iznio zaklju­čak da je na inter­netu pri­sutno manje od pet posto pos­to­je­ćih jezika. Tvrd­nja je to koja sva­kako potiče na razmišljanje. Na svi­jetu je danas više od sedam tisuća jezika (7776 prema poda­cima koje je 2012. iznio Etno­lo­gue). Opće­nito se sma­tra da je otpri­like 2500 njih ugro­ženo ... Read More »

Scroll To Top