Tag Archives: -ioni

Kočioni i točioni − pridjevi na -ioni (II. dio)

Rekli smo u pri­jaš­njem članku da od ime­nica stra­noga podri­je­tla na -ija pri­djeve tvo­rimo sufik­som -ski, a ne -ioni (inves­ti­cij­ski, ne inves­ti­ci­oni). No što uči­niti s pri­dje­vima na -ioni koji su nas­tali od gla­gola?! Tu ponaj­prije mis­limo na pri­djeve koči­oni i toči­oni. Prema ana­lo­giji s osta­lim pri­dje­vima na -ioni, i ovo bi bili pri­djevni oblici koji nisu baš prvi izbor. Pogle­damo ... Read More »

Akcijski ili akcioni − pridjevi na -ioni (I. dio)

Između pri­djev­nih oblika akcij­ski i akci­oni sva­kako valja oda­brati prvi − akcij­ski. Sufiks -ioni danas nije uobi­ča­jen u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Kada je i bio u aktiv­noj upo­rabi, tvo­rio je pri­djevne oblike od ime­nica stra­noga podri­je­tla koje su zavr­ša­vale na -ija, i to doda­va­njem na osnovu nakon odba­ci­va­nja tog nas­tavka (kon­cen­tracija − kon­cen­tra­ci­oni, inves­ticija − inves­ti­ci­oni). S obzi­rom na to ... Read More »

Scroll To Top