Tag Archives: -ist

Stilista ili stiliste

U nas­lovu su geni­tivni oblici riječi sti­list i sti­lista. Iako govor­nici uglav­nom nemaju pro­blema s nomi­na­ti­vom, odnosno znaju da je u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pri­hva­ćen samo oblik sti­list, pro­blemi sa sklo­nid­bom nisu rijetki. No kre­nimo redom. Riječ je o ime­ni­cama muškog roda nas­ta­lima od stra­nih riječi koje zavr­ša­vaju na ‑ist/‑ista. U početku su se jav­ljala oba sufiksa i ime­nice su bile ... Read More »

Scroll To Top