Tag Archives: isti

Isti

Osim brka­nja s pri­dje­vom jed­nak, s pri­dje­vom isti imamo još „nepri­lika”. Naime, iz admi­nis­tra­tiv­nog se stila širi jedna manje poželjna upo­raba tog pri­djeva: često se upo­treb­ljava da bi se izbje­glo ponovno ime­no­va­nje onoga o čemu je riječ. No za to je bolje upo­tri­je­biti zamje­nice on, taj, ovaj ili izraze nave­deni, spo­me­nuti i slično. Sve o raču­na­lima i upo­trebi istih. > ... Read More »

Isti ili jednak

Pri­djevne bli­skoz­nač­nice isti („koji je isto­vje­tan sa samim sobom”) i jed­nak („koji je isto­vje­tan s dru­gim”) ne valja mije­šati. Tako valja reći: i dalje se držao istog stava, ali imali smo jed­nak stav. Iako se često pogrešno upo­treb­lja­vaju kao istoz­nač­nice, pri­djevi isti i jed­nak nemaju isto, nego slično, bli­sko zna­če­nje, pa ih nazi­vamo bli­skoz­nač­ni­cama. Do pro­blema vrlo često dolazi kada ... Read More »

Scroll To Top