Tag Archives: Kattru

U Katru ili u Kataru

Doha, glavni grad Katara [autor: Pepe Pont]

Skla­nja li se ime­nica Katar kao Katra, Katru, Katrom… ili kao Katara, Kataru ili Kata­rom…, odnosno pos­toji li u ovoj riječi nepos­to­jano a? Nepos­to­jano a gla­sovna je pro­mjena pri kojoj se samo­glas­nik a jav­lja samo u nekim obli­cima odre­đene riječi, a osnovna joj je svrha olak­ša­va­nje izgo­vora. Dru­gim rije­čima, to se a načelno ne gubi kada je dio osnove iako bi ... Read More »

Scroll To Top