Tag Archives: kćer

Kći ili kćer

[Autor: Bart (Cayusa), izvor: www.flickr.com]

Kći i kćer raz­li­čiti su padežni oblici iste ime­nice − kći. Ime­nica kći nekoć je pri­pa­dala tako­zva­noj r‑sklonidbi (uz ime­nicu mater). Upravo je ovaj ‑er- u svim pade­žima osim u nomi­na­tivu osta­tak te stare sklonidbe. Danas ova ime­nica ima nas­tavke i‑sklonidbe (kao pri­mje­rice vijest ili kost). S obzi­rom na to da su kod ime­nica i‑sklonidbe nomi­na­tiv i aku­za­tiv jed­naki, a ... Read More »

Scroll To Top