Tag Archives: kći

Mati i mater

[Autorica: Natalia Osiatynska]

Ime­nica mati, kao i ime­nica kći, nekoć je pri­pa­dala r-sklonidbi. Ta sklo­nidba u hrvat­skom jeziku više ne pos­toji, no saču­vani su nje­zini ostaci u obliku mor­fema -er- koji sadr­žava većina padež­nih oblika ovih dviju ime­nica. Ova ime­nica danas pri­pada e-sklonidbi (kao žena ili majka), no od te sklo­nidbe ipak odstu­paju oblici u nomi­na­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu jednine. jed­nina mno­žina N ... Read More »

Kći ili kćer

[Autor: Bart (Cayusa), izvor: www.flickr.com]

Kći i kćer raz­li­čiti su padežni oblici iste ime­nice − kći. Ime­nica kći nekoć je pri­pa­dala tako­zva­noj r‑sklonidbi (uz ime­nicu mater). Upravo je ovaj ‑er- u svim pade­žima osim u nomi­na­tivu osta­tak te stare sklonidbe. Danas ova ime­nica ima nas­tavke i‑sklonidbe (kao pri­mje­rice vijest ili kost). S obzi­rom na to da su kod ime­nica i‑sklonidbe nomi­na­tiv i aku­za­tiv jed­naki, a ... Read More »

Scroll To Top