Tag Archives: kliješta

S kliještima ili s kliještama

Ime­nica kli­je­šta sred­njeg je roda i ima samo mno­žinu (plu­ra­lia tan­tum). Kat­kad se umjesto sred­njeg roda čuje žen­ski rod (kli­je­šte), no on se u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne sma­tra pravilnim.   SREDNJI ROD ŽENSKI ROD N kli­je­šta kli­je­šte G kli­je­šta kli­je­šta D kli­je­štima kli­je­štama A kli­je­šta kli­je­šte V kli­je­šta kli­je­šte L kli­je­štima kli­je­štama I kli­je­štima kli­je­štama  Molim te, dodaj mi ... Read More »

Scroll To Top