Tag Archives: kočni

Kočioni i točioni − pridjevi na -ioni (II. dio)

Rekli smo u pri­jaš­njem članku da od ime­nica stra­noga podri­je­tla na -ija pri­djeve tvo­rimo sufik­som -ski, a ne -ioni (inves­ti­cij­ski, ne inves­ti­ci­oni). No što uči­niti s pri­dje­vima na -ioni koji su nas­tali od gla­gola?! Tu ponaj­prije mis­limo na pri­djeve koči­oni i toči­oni. Prema ana­lo­giji s osta­lim pri­dje­vima na -ioni, i ovo bi bili pri­djevni oblici koji nisu baš prvi izbor. Pogle­damo ... Read More »

Scroll To Top