Tag Archives: kontaktirati

Kontaktirati

I ovaj je gla­gol jedan od onih čija se realna upo­treba sve više raz­li­kuje od usta­ljene upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Gla­gol kon­tak­ti­rati znači „ostvariti/ostvarivati kon­takt, doći/dolaziti u doti­caj s kim”, a u hrvat­skom jeziku traži dopunu u instrumentalu. Zbog posla često kon­tak­ti­ram s ljudima. S njim kon­tak­ti­ram samo elek­tro­nič­kom poštom. No u novije se vri­jeme ovaj gla­gol počeo upo­treb­lja­vati ... Read More »

Scroll To Top