Tag Archives: kožnat

Kožni, kožnat, kožast

I dok se kod pri­djeva papirni i papir­nat bez većih pro­blema mogla napra­viti zna­čenj­ska podjela, kod pri­djeva kožni, kož­nat (odre­đeni oblik kož­nati) te kožast (kožasti) to je već teže. Jezična lite­ra­tura ni u proš­losti nije bila jedins­tvena u pri­da­va­nju zna­če­nja ovim pri­dje­vima, a čini se da ni danas ne pos­toji kon­sen­zus oko toga. U novije se vri­jeme pro­bija zna­čenj­ska podjela prema ... Read More »

Scroll To Top