Tag Archives: kroza

Kroz

Pri­jed­log kroz ima više zna­če­nja, no ponaj­prije govo­rimo o pros­tor­nom zna­če­nju − naime izriče put ili smjer kre­ta­nja (izaći kroz vrata, proći kroz tunel, pogle­dati kroz pro­zor, ali i puto­vati kroz vri­jeme ili vodič kroz zani­ma­nja). Ne pre­po­ru­čuje se nje­gova upo­treba za izri­ca­nje načina ili sred­stva − u tim je slu­ča­je­vima bolje upo­tri­je­biti instrumental: To će se regu­li­rati kroz dodatne odredbe. ... Read More »

Scroll To Top