Tag Archives: kurikularni

Kurikulum i kurikul

[Autor: Krzysztof Pacholak]

Dvojba koju od ovih riječi upo­tri­je­biti rela­tivno je nedavno iza­zvala dosta pozor­nosti, čak i odre­đene sukobe. Sre­ćom, nema mjesta suko­bima, nego raz­miš­lja­nju i dogovoru. S nor­ma­tivne je strane ovaj slu­čaj pri­lično jed­nos­ta­van. Riječ cur­ri­cu­lum latin­ska je riječ (koja izvorno znači „tijek”). Iako je u peda­go­giju (i srodne zna­nosti) sti­gla iz engle­skog jezika, hrvat­ski jezik „strane lati­nizme” uglav­nom pre­uzima izravno iz ... Read More »

Scroll To Top