Tag Archives: lektoriranje

Kako se lektorira

Teta

Kva­li­tetna lek­tura u pra­vilu obu­hvaća tri čita­nja teksta. Prvo čita­nje Prvo čita­nje podra­zu­mi­jeva pro­na­la­že­nje i isprav­lja­nje što većeg broja pogre­šaka. Čita se reče­nica po reče­nica i pri­tom se, osim na temeljni reče­nični smi­sao, pozor­nost obraća na sve jezične aspekte: − na sin­taksu: red riječi, odnos sure­če­nica unu­tar reče­nice, sla­ga­nje reče­nič­nih dijelova… Pri­mjer: Bro­jevi dva (i oba), tri i četiri zah­ti­je­vaju ... Read More »

Što je lektura

tablet

Lek­tura je pro­ces izmjene i pri­la­go­đa­va­nja tek­sta gra­ma­tič­koj i pra­vo­pis­noj (stan­dard­no­je­zič­noj) normi, a u skladu s funk­ci­onal­nim sti­lom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika kojemu lek­to­ri­rani tekst pripada. To kon­kretno podra­zu­mi­jeva dovo­đe­nje tek­sta na višu razinu pisme­nosti od one koja se stječe for­mal­nom naobraz­bom, a koju naj­češće ima autor tek­sta. S obzi­rom na to da je hrvat­ski stan­dardni jezik iznimno slo­žen, on se ... Read More »

Scroll To Top