Tag Archives: manualan

Aktualan ili aktuelan

Ovi pri­djevi potječu od latin­skog pri­djeva actu­alis. Latin­ske pri­djeve koji zavr­ša­vaju na -alis u hrvat­ski jezik pre­uzi­mamo tako da odba­cimo latin­ski doče­tak -is i zami­je­nimo ga hrvat­skim dočet­kom ‑an. Dakle, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku valja upo­tri­je­biti oblik aktu­alan. Oblik aktu­elan pre­uzeli smo iz jezika posred­nika (od nje­mač­kog aktu­ell i fran­cu­skog actuel). U slu­ča­je­vima kad istu riječ pre­uz­memo i iz kla­sič­nog ... Read More »

Scroll To Top