Tag Archives: mirisati

Mirisati ili mirišati

Hrvat­ski stan­dardni jezik priz­naje samo oblik miri­sati. On ima dva osnovna zna­če­nja: širiti miris, odi­sati miri­som, odnosno upi­jati miris, nju­šiti. S obzi­rom na to da su u govoru pri­sutni dvoji oblici, zna­če­nja su se mogla podi­je­liti između njih. To se ipak nije dogo­dilo, a oblici prema gla­golu miri­šati, una­toč tomu što nisu rijetki u upo­trebi, ne sma­traju se dije­lom stan­dard­noga ... Read More »

Scroll To Top