Tag Archives: misterija

Misterij ili misterija

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškom rodu i glasi mis­te­rij. Ona potječe iz grč­kog jezika (mys­te­rion), a pre­uzeli smo je, kao i većinu grč­kih riječi, preko latin­skoga, u kojem glasi mys­te­rium. Latin­ske ime­nice koje zavr­ša­vaju na ‑ium pre­uzi­mamo tako da se doče­tak -um zami­jeni gla­som j (sta­dij prema sta­dium, akva­rij prema aqu­arium, odnosno mis­te­rij prema mys­te­rium). Valja ... Read More »

Scroll To Top