Tag Archives: mlijeko

Pokvareno” mlijeko

Iako mu je pri­marna funk­cija omo­gu­ća­va­nje spo­ra­zu­mi­je­va­nja, jezik može i svje­do­čiti o nekom povi­jes­nom raz­dob­lju. S tog aspekta možemo pro­ma­trati sin­tagmu pok­va­reno mli­jeko. Ona je novija po pos­tanku jer se izvorno mli­jeko, naj­jed­nos­tav­nije rečeno, ne može pok­va­riti. Svježe ili slatko mli­jeko nekoć se moglo samo uki­se­liti − pre­tvo­rilo bi se iz slat­kog mli­jeka u kiselo mli­jeko (i vrh­nje). Čak se ... Read More »

Scroll To Top