Tag Archives: mnijenje

Javno mijenje ili javno mnijenje

Iako se obje sin­tagma mogu čuti, javno mije­nje sva­kako valja izbje­ga­vati. Mni­je­nje (rjeđe mnje­nje) gla­gol­ska je ime­nica nas­tala od gla­gola mniti, a koji znači „mis­liti, smatrati”. Iako je sam gla­gol danas zas­ta­rje­lica, nje­gova je ime­nica pos­tala oživ­lje­nica. Doduše, rijetko se upo­treb­ljava izvan nave­dene sin­tagme, a moguće je da je većina govor­nika uopće smis­lom ne pove­zuje s gla­go­lom mniti. I vje­ro­jatno ... Read More »

Scroll To Top