Tag Archives: nadnevak

Zapisivanje datuma ili nadnevka

Pri zapi­si­va­nju datuma valja pri­pa­ziti na neko­liko stvari. Dan je redni broj (uvi­jek zavr­šava toč­kom) i zapi­su­jemo ga arap­skim broj­kama. Iza njega dolazi raz­mak, a ispred se ne piše nula. (Nula se piše iznimno, na pri­mjer da bi se spri­je­čila moguć­nost kri­vo­tvo­re­nja nad­nevka ili kad je pri pro­gra­mi­ra­nju za nje­gov upis pre­dvi­đen točno odre­đen broj znakova.) S pisa­njem mje­seci imamo ... Read More »

Datum ili nadnevak

Dan, mje­sec i godina zajedno čine datum ili nad­ne­vak. Nad­ne­vak je naša riječ za datum, koji je inače podri­je­tlom iz latin­skog jezika. Oblik nad­ne­vak nas­tao je kom­bi­na­ci­jom riječi na i dan. Ime­nica dan u pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom jeziku gla­sila je dьnь. Prema tom su nomi­na­tivu nas­tale osnove dьn-, odnosno dn-, a od njih su se između osta­lih tvo­rili i geni­tivni ... Read More »

Scroll To Top