Tag Archives: nasuti

Nasipati, nasuti, naliti, natočiti

U hrvat­skom jeziku pos­toji zna­čenj­ska raz­lika između nave­de­nih gla­gola s obzi­rom na to ozna­čuju li ruko­va­nje sip­kom, prh­kom tvari ili ruko­va­nje teku­ći­nom. U prvoj su sku­pini gla­goli sipati i slo­ženi gla­goli prema -suti, kao i nji­hove izve­de­nice, a u dru­goj gla­goli liti, točiti i nji­hove izvedenice. SIPKA TVAR TEKUĆINA - SIPAVATI SIPATI -UTI LIJEVATI LITI TOČITI dosi­pa­vati dosi­pati dosuti doli­je­vati ... Read More »

Scroll To Top