Tag Archives: nedaleko

Nedaleko

Pri­log neda­leko nas­tao je prema pri­logu daleko i zadr­žao je nje­gova obi­lježja pa se u reče­nič­nom ustroj­stvu jed­nako pona­šaju. Između osta­loga, to znači da i pri­log neda­leko ima dopunu s pri­jed­lo­gom od. Iako se u govoru ovaj pri­jed­log neri­jetko izos­tav­lja, vje­ro­jatno ana­lo­gi­jom prema upo­trebi pri­loga blizu, pri­log neda­leko treba ana­lo­gi­jom pove­zati s pri­lo­gom daleko. On živi daleko grada. > On ... Read More »

Scroll To Top