Tag Archives: novine

Dnevna novina ili dnevne novine

U zna­če­nju dnev­nog lista ova se riječ u stan­dard­nom jeziku upo­treb­ljava samo u mno­žin­skom obliku − novine. Kao i ime­nice grab­lje ili škare i mno­žin­ski oblik novine ozna­čuje (i) jedan predmet. Iako su podri­je­tlom srodne (u kori­jenu imaju pri­djev nov), riječ nȍvine ne treba brkati s ime­ni­com novìna (novìne), koja znači „novost, novi­tet, neka nova pojava”. Riječ novìna („novost”) rjeđa ... Read More »

Scroll To Top