Tag Archives: odgojitelj

Odgajatelj ili odgojitelj

Ime­nica odgo­ji­telj zabi­lje­žena je još polo­vi­com 18. sto­ljeća, u rječ­ni­cima se i danas navodi, a i u kor­pusu je još uvi­jek češća. No i oblik odga­ja­telj sve se češće upo­treb­ljava. U nor­ma­tiv­noj je lite­ra­turi sla­bije zas­tup­ljen, ali ga na pri­mjer Hrvat­ski jezični savjet­nik Ins­ti­tuta za hrvat­ski jezik i jezi­kos­lov­lje izjed­na­čuje s obli­kom odgo­ji­telj. Donosi ga i Hrvat­ski pra­vo­pis Matice hrvat­ske (a ... Read More »

Scroll To Top