Tag Archives: oko

Cirka oko

Sin­tagma cirka oko jedan je od naj­poz­na­ti­jih hrvat­skih ple­ona­zama (nepo­treb­noga gomi­la­nja istoz­nač­nih morfema). Riječ cirka nas­tala je prema latin­skoj riječi circa (otpri­like, oko) i ima isto zna­če­nje kao i naš pri­log oko. To znači da isto­dob­nom upo­tre­bom obaju ovih pri­loga dva­put izri­čemo isto − pri­bliž­nost. Dakle valja upo­tri­je­biti jednu riječ, ne obje zajedno. Pri­tom naš pri­log oko ima pred­nost, ali ... Read More »

Oko − oka − oči

Kada ozna­čuje organ vida, mno­žina riječi oko glasi oči. Pro­mo­trimo li bolje, vidjet ćemo da je ova riječ u jed­nini sred­njeg roda (ovo oko), a u mno­žini žen­skoga (ove oči). No kada ime­nicu oko upo­treb­lja­vamo s bro­je­vima dva, tri, četiri te sa svim osta­lim bro­je­vima koji zavr­ša­vaju nave­de­nim zna­men­kama, umjesto oblika za mno­žinu upo­treb­lja­vamo „dvo­jin­ske” oblike (dva oka, tri oka, ... Read More »

Scroll To Top