Tag Archives: okolica

Okolica − okolina − okoliš

[Autor: Massimo Valiani]

Ove je tri riječi zna­čenj­ski uis­tinu teško raz­lu­čiti. Pos­toje tež­nje da im se zna­če­nja jasno podi­jele, no u upo­trebi to ipak nije tako jed­nos­tavno. Bez obzira na to, dobro je zapam­titi barem osnovnu zna­čenj­sku podjelu. Oko­lica je vje­ro­jatno naj­ma­nje pro­ble­ma­tična. Ona ozna­čuje kraj, širi okolni pros­tor, šire podru­čje oko nečega, naj­češće nekoga mjesta. Naj­češće govo­rimo o oko­lici nekoga grada: oko­lica Zagreba, ... Read More »

Scroll To Top