Tag Archives: osnovna škola

Imena škola

Imena osnov­nih i sred­njih škola pišu se tako da se prvi član vlas­ti­tog imena piše veli­kim počet­nim slo­vom, a ostali čla­novi malim, osim ako i sami nisu vlas­tita imena. Dakle, kada njome poči­nje naziv obra­zovne usta­nove, sin­tagma „osnovna škola” piše se Osnovna škola. Ako naziv ne poči­nje ovom sin­tag­mom, ona se ne piše veli­kim počet­nim slo­vom jer sama nije vlas­tito ime. Prva ... Read More »

Scroll To Top