Tag Archives: otočki

Otočki i otočni

Oba su ova pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Jedan je nas­tao prema općoj ime­nici otok, a drugi prema vlas­ti­toj ime­nici Otok. S obzi­rom na to da ove ime­nice imaju jed­nak gla­sovni sas­tav, i nji­hovi su pri­djevi mogli biti jed­naki, no kako hrvat­ski jezik pri­djeve tvori na više načina, to je bogat­stvo pri­rodno isko­ri­šteno za lakšu komunikaciju. Prema ime­ni­cama koje ... Read More »

Scroll To Top