Tag Archives: pačji

Dječiji ili dječji

Stva­ra­nje pri­djeva od ime­nica sufik­som -iji danas više nije uobi­ča­jeno u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Taj je sufiks slabo plo­dan, a pri­djevi koje tvori imaju isto zna­če­nje kao i pri­djevi tvo­reni plod­ni­jim sufik­som -ji (dje­čiji i dje­čji, koko­šiji i koko­šji, mačiji i mačji, ovčiji i ovčji, pačiji i pačji, vra­žiji i vražji, vučiji i vučji, zečiji i zečji...). S obzi­rom na ... Read More »

Scroll To Top