Tag Archives: parking

Parking ili parkiralište

Parkiralište (danas Trg bana Josipa Jelačića)

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku bolje upo­tri­je­biti riječ par­ki­ra­li­šte. Naime, pri posu­đi­va­nju riječi nas­to­jimo posu­diti samo osnovni oblik, od kojeg dalje prema svo­jim tvor­be­nim pra­vi­lima stva­ramo nove riječi. Ovdje je osnovni oblik park, riječ koju smo posu­dili iz engle­skog jezika. Od nje smo stvo­rili niz riječi prema svo­jim pra­vi­lima: par­ki­rati, par­ki­ra­nje, par­ki­ran, par­kirni, par­ko­me­tar (u jed­nom se pri­ruč­niku naziva i ... Read More »

Scroll To Top