Tag Archives: pežorativ

Pejorativan ili pežorativan

[Autorica: Lhoretsë, izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­djev glasi isklju­čivo pejo­ra­ti­van jer potječe iz latin­skog jezika (prema par­ti­cipu peiora­ti­vus od gla­gola peiorare, „pogor­šati”, a kojem je u osnovi pri­djev peior, „gori”). Oblik pežo­ra­ti­van nas­tao je prema fran­cu­skom pri­djevu péjo­ra­tif, koji je tako­đer nas­tao od spo­me­nu­tih latin­skih oblika. Budući da se pri pre­uzi­ma­nju riječi u hrvat­ski jezik daje pred­nost pre­uzi­ma­nju iz kla­sič­nih jezika, ... Read More »

Scroll To Top