Tag Archives: ponovno

Ponovno ili ponovo

Ljudi se često dvo­ume oko ovih pri­loga pret­pos­tav­lja­jući da je jedan od njih bolji. No to zapravo i nije tako − ne možemo reći da je jedan bolji od drugoga. Priča je počela s pri­lo­gom ponovo (ponovo suditi). Od njega je nači­njen pri­djev pono­van (ponovna, ponovno − pono­van poku­šaj, ponovna pobjeda, ponovno suđe­nje). A kako od pri­djeva možemo tvo­riti pri­loge ... Read More »

Scroll To Top