Tag Archives: potrebit

Potreban i potrebit

Ovi se podri­je­tlom srodni pri­djevi u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku danas zna­čenj­ski razlikuju. Pri­djev potre­ban češći je u upo­rabi, a znači „onaj koji nekom treba, bez kojeg se ne može ili može vrlo teško” (potre­ban nad­zor, potre­ban pri­je­vod, potrebna suglas­nost, potrebni doku­menti). Potre­bit znači „koji nešto treba, koji ima neku potrebu” (potre­bite obi­te­lji, potre­bito dijete, potre­biti sugra­đani). On se danas naj­češće ... Read More »

Scroll To Top