Tag Archives: Poznań

Poznań ili Poznanj

Pri pisa­nju zem­ljo­pis­nih imena stra­noga podri­je­tla možemo naići na nedo­umice. Dok se imena država i kon­ti­ne­nata uvi­jek u pot­pu­nosti pri­la­go­đa­vaju hrvat­skom jeziku, ostala se zem­ljo­pisna imena načelno pišu u izvor­nom obliku ako su pisana lati­ni­com, odnosno u trans­kri­bi­ra­nom i/ili tran­s­li­te­ri­ra­nom obliku (govoru i/ili pismu pri­la­go­đe­nom obliku) ako ih pre­uzi­mamo iz jezika s nekim dru­gim pismom. Upravo zato imena država pišemo ... Read More »

Scroll To Top