Tag Archives: prerijski psi

Sporazumijevaju li se životinje poput ljudi?

Prerijski psi

Mi ljudi uglav­nom sma­tramo da je naš način komu­ni­ka­cije pot­puno jedins­tven. Da, priz­na­jemo da i živo­ti­nje komu­ni­ci­raju, otvo­re­niji među nama to će priz­na­vati i bilj­kama, no opće­nito smo uvje­reni da je način na koji mi komu­ni­ci­ramo svoj­stven samo nama. To je ono što nas nesum­njivo raz­li­kuje od životinja. No čini se da se u pos­ljed­nje vri­jeme i ta raz­lika dovodi ... Read More »

Scroll To Top