Tag Archives: preseliti

Seliti i seliti se

Zna­čenj­ski bli­ska, ali ipak raz­li­čita, ova se dva gla­gola neri­jetko pogrešno upo­treb­lja­vaju. Gla­gol seliti pri­je­lazni je gla­gol, što znači da traži dopunu u aku­za­tivu jer nje­gova rad­nja pre­lazi na koga ili na što: seliti pro­izvod­nju seliti ured seliti pri­ja­te­lja. Gla­gol seliti se pri­pada povrat­nim gla­go­lima, što znači da izriče da subjekt sam vrši rad­nju na sebi; možemo uvjetno reći da subjekt ... Read More »

Scroll To Top