Tag Archives: Prevođenje

Znate li što je „kingleski jezik”?

Kingleski jezik

„Kin­gle­ski”, prema engle­skome Chin­glish, zapravo nije jezik u pra­vome smislu riječi. To je kolok­vi­jalni naziv za kine­ske pri­je­vode na engle­ski jezik koji su vrlo... „zabavni”. Nije uvi­jek riječ o lošim i nes­truč­nim pri­je­vo­dima, to su i pri­je­vodi iz kojih su jasno vid­ljive kul­turne raz­like: tako je pri­mje­rice u Pekingu pos­to­jala „anusna” bol­nica, koja je prije odr­ža­va­nja Olim­pij­skih igara pre­ime­no­vana u ... Read More »

Zašto Mojsije ima rogove?

Michelangelo: Mojsije

Jeste li se ikad zapi­tali zašto se Moj­sije kat­kad pri­ka­zuje s dva roga na glavi, ponaj­prije u sce­nama kada drugi put silazi sa Sinaja i nosi ploče s Bož­jim zapo­vi­je­dima? Danas se većina bibli­čara, pa i opće­nito teologa, slaže da je posri­jedi pogre­ška pri prevođenju. Naime, kada je sveti Jero­nim kra­jem 4. sto­ljeća pre­vo­dio Bibliju na latin­ski, čini se da ... Read More »

Scroll To Top