Tag Archives: prijanjaljke

Prijanjati ili prianjati

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobro pisati samo pri­anjati. Riječ je o nes­vr­še­nom gla­golu nas­ta­lom prema obliku pri­onuti (kod kojeg ne valja gri­je­šiti pišući ga pri­oniti). Obje ove riječi imaju zijev (hijat). Riječ je o fonet­skoj pojavi da se dva samo­glas­nika nađu jedan do dru­goga. Iako se u govoru na mjestu hijata uglav­nom umeće glas j, u pismu se to ... Read More »

Scroll To Top